TürkiyeHazine şirketlere iştirak edebilecek

[:tr]"Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne göre Hazine, Cumhurbaşkanı kararı ile yurtiçindeki ya da yurtdışındaki şirketlere iştirak edebilecek.[:en] [:]
2019-08-08 15:08

Hazine ve Maliye Bakanlığına, yurt içindeki ya da yurt dışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlama, finansal piyasalara ilişkin yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izleme, finansal sektörü geliştirici ve finansal istikrarı güçlendirici çalışmalar yapma görevleri verildi.

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığının görevleri arasına “Hazinenin Cumhurbaşkanı kararıyla yurt içindeki ya da yurt dışındaki şirketlere iştirak etmesini sağlamak” da eklendi.

Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün görevleri çerçevesinde, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla münhasıran dava ve icrayla ilgili işlerde Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, illerde muhakemat müdürü, ilçelerde ise yetkili Hazine avukatı doğrudan yazışma yetkisine sahip olacak. Hazine avukatı bulunmayan veya görevlendirilemediği yerlerde, ilgili daire amirleri de bu yetkiyi kullanabilecek.

Genel Müdürlük, kamu harcamalarında etkinlik, etkililik, ekonomiklik ve verimlilik sağlamak amacıyla gerekli standartları tespit edecek, sınırlamalar koyacak, bu hususlarda tüm kamu kurum ve kuruluşları için uyulması zorunlu düzenlemeleri yapacak, tedbirleri alacak ve uygulamayı izleyecek.

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, uluslararası mali piyasalarda mevcut finansman ve türev araçlarını kullanarak dış borç yükünü hafifletici veya kaynak çeşitliliği oluşturmaya yönelik her türlü işlemi yapacak, altyapı projelerinin yerli ve yabancı özel sektör katılımı ile gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde garanti verecek, buna ilişkin işlemleri yapacak ve bu projelerle ilgili hazırlık, fizibilite ve akit çalışmalarına katılarak, farklı finansman alternatifleri oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütecek.

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü de bakanlığın hedef ve politikalar ile iş modelleri ve yürütülen iş süreçlerine uygun olarak bilişim hedeflerini belirleyecek, iş planlarını, mali planlar ve kaynak planlarını hazırlayacak, bu hususlarda gerekli bilişim standartlarını tespit edecek.

Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen temel hedef, ilke ve amaçlar çerçevesinde kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı Programı, Orta Vadeli Program ve Cumhurbaşkanlığı yıllık programını, ilgili kamu idareleri ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde bulunan politika kurullarının görüşlerini de alarak Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile müştereken hazırlayacak ve makro dengelerini oluşturacak.

Kaynak: Hürriyet